OPĆE UPUTE I SAVJETI ZA KORIŠTENJE LIMOVA

UPUTE ZA MANIPULACIJU I SKLADIŠTENJE LIMOVA

Kod utovara, prijevoza odnosno istovara profiliranih limova treba voditi posebnu brigu da ne dođe do oštećenja profila ili boje uslijed manipuliranja viljuškarom ili ručnim radom.
Ako se utovar odnosno istovar profiliranih limova vrši ručno, važno je da se limene ploče ne vuku jedne po drugima, već da se ploče pojedinačno okomito podižu i spuštaju te uredno slažu prema formi pojedinog profila.
U toku prijevoza profilirani limovi moraju biti čvrsto vezani u originalnoj paleti, ili u pojedinačno složenoj koleti i to posebno u prvom dijelu pakovanja u smjeru vožnje vozila.

Ako se profilirani limovi moraju prije ugradnje dulje vrijeme uskladištiti ( a posebno preko zime ), preporuča se to izvršiti u natkriveni odnosno zatvoreni prostor bez prisustva visoke vlage i direktnog dodira sa korozivnim i agresivnim materijalima.

UPUTE ZA MONTAŽU LIMOVA

Pričvršćivanje drvenih letava izvesti čavlima,i to na udaljenostima jedne letve od druge prema priloženim skicama ili tabelama za pokrovne ploče ANNA, BIBER ili MTP.
U slučaju da je krovna površina podaskana obavezno se po liniji rogova cijele osnovne krovne konstrukcije montiraju kontraletve dimenzije 5×8 cm, a potom na njih prethodno navedene letve. Takvim načinom izrade krovne podkonstrukcije osigurava se provjetravanje čitave krovne površine ispod samog završnog limenog pokrova od podnožja do sljemena krova ( vidi skicu montaže u prilogu ).
Time se produžuje vijek trajanje drvene građe i pokrova sa svim opšavnim elementima.
Također se preporučuje na letve prije montaže pokrovnih limova položiti paropropusnu i vodonepropusnu foliju, čime se sprječava padanje kondenzata u potkrovlje i po krovnoj podkonstrukciji, te se isti odvodi u žlijeb. Alternativa je kupovina i montaža limova sa na poleđini prethodno nalijepljenim antikondenzacijskim filcom.
Montirati po potrebi i zahtjevu krovišta zaštitnu mrežicu, zatim kuke za žlijebove i same žlijebove sa priborom, te lim krovnog podnožja sa profiliranom donjom izolacijskom gumicom ili češljem protiv ulaska ptica.

Montažu limova treba započeti u donjem lijevom kutu krovne polovice sa pločama ANNA, a sa pločama BIBER u donjem desnom kutu. Posebno treba biti pažljiv sa postavom prvog lima, tako da se dobije ravna linija s podnožjem krova. Eventualno iskrivljenje može se sakriti sa krovnim opšavim elementima. Ako je krovni pad tako dug da se moraju upotrijebiti dva ili više komada limova, odsijeca se najgornji komad do točne duljine i to gore kod vrha krova.Preporučljivo je prije naručivanja pokrovnih ploča izvršiti točnu izmjeru dužina i širina krovnih površina, kako bi se prema tome i proizvele pokrovne ploče, i na taj način se kod montaže njihovo eventualno rezanje svelo na minimum.

Krovni lim se pričvršćuje za letve sa po jednim vijkom u svaku uvalu kod podnožja krova, krajnjeg spoja i kod vrha krova. U preostalim dijelovima krova pričvršćivanje lima se vrši sa po jednim vijkom u svaku drugu uvalu. Jedan vijak treba uvijek staviti u uvalu uz preklop. Za pričvršćivanje limova koriste se samobušeći bojani vijci u odgovarajućoj boji dimenzija 4,8 x 35 mm sa zaštitnom teflon gumicom koja onemogućuje prodor vode kroz vijak. Ako se preklopi trebaju stabilizirati upotrebljavaju se samobušeći bojani vijci za preklope dimenzija 4,8×20 mm.

Montirati opšavne krovne elemente, kao npr. veterlimove, uvale, grebene, zidne limove, opšave dimnjaka i drugih krovnih prodora, snjegobrane i slično, te dovršiti montažu sistema odvodnje oborinske vode s krova.
U vrhu krova montirati profiliranu nepromočivu izolacijsku gumicu – gornju i to na način da se ista učvrsti limenim kutnikom na vrhu za sam pokrovni lim i potom preko svega toga stavi sljemenjak tako da između njega i prethodno ugrađene gumice može ventilirati zrak.
Kod hodanja po krovu treba koristiti mekanu obuću i hodati cijelim đonom. Stajati se smije jedino u uvale pojedinog profila pokrovnog lima preko nosivih letvi.
Gore navedene radove treba izvoditi strogo u skladu sa pravilima struke. Kod većih i kompliciranijih izvođenja radova preporučljivo je savjetovati sa sa stručnjakom. Za rezanje i probadanje lima primjenjuju se električne škare, ubodna pila ili ručne škare za lim, a nikako ne upotrebljavati elektro-brusilicu s reznom pločom jer tada postoji rizik oštećenja boje na osnovu topline. Kada je rad na krovu završen, sa njega se odstranjuju strugotine od bušenja i rezanja i ostaci lima, da bi se izbjeglo buduće oštećenje obojenja. Manja oštećenja boje pri montiranju lima popravljaju se sa bojom za popravke.

UPUTE O ODRŽAVANJU LIMOVA

1. Da bi pokrovni i zidni limovi imali trajnost pri njihovoj ugradnji treba voditi pažnju da isti nisu montirani:
– u okolini gdje je zrak sa velikom koncentracijom soli, agresivnih i korozivnih kemikalija, kondenzata, vatrenih čestica – temperature, dima , pepela, cementne prašine, amonijaka od životinja i sličnih sastojaka,
– u direktnom dodiru sa bakrenim materijalima ili tekućinama,
– na krovu gdje je nagib neznatan, i gdje oborinske vode ne mogu nesmetano oticati sa profiliranih površina,
– u okolini gdje su temperature zraka kontinuirano visoke za preporučljivu max – vrijednost koju podnosi profilirani lim,
– korištenjem neoriginalnih dijelova za pričvršćivanje, izolaciju i drugog spojnog pribora.
2. Izvođenje radova montaže profiliranih limova treba izvršiti prema pravilima struke i povjeriti ih isključivo stručnoj i provjerenoj osobi za tu vrstu radova.
3. Najmanje jednom godišnje treba izvršiti čišćenje sistema odvodnje oborinskih voda s krova od lišća i ostalih mogućih uzroka začepljenja istog.
4. Eventualne naslage raznih prljavština kao i mjesta gdje kiša ne ispire krov, treba s vremena na vrijeme detaljnije oprati.
5. Nakon izrazitog gubljenja izvorne nijanse (blendanja) ili nestanka boje sa profiliranih limova, iste treba prvo detaljno očistiti, a zatim obojati.

PRIBOR ZA MONTAŽU LIMOVA

– sljemenjak ovalni ili kutno profiliran,
– bočni završetak sljemenjaka,
– opšavni limeni profili ( veterlimovi, uvale, grebeni, podložni, zidni, okapni, kutni i sl. limovi),
– izolacijska gumica za podnožje krova – donja,
– izolacijska gumica za sljeme krova – gornja,
– prilagodljiva gumica 50 × 50 mm,
– zaštitni češalj,
– mrežica protiv ulaska ptica,
– paropropusna i vodonepropusna folija,
– snjegobrani,
– žlijebovi (pocinčani, bojani, aluminijski, bakreni ili cinkotit),
– cijevi (pocinčane, bojane, aluminijske, bakrene ili cinkotit),
– ostali spojni pribor i galanterija – kuke, kotlići, koljena, labuđi vratovi, obujmice i slično (pocinčano, bojano, aluminijsko, bakreno ili cinkotit)
– samobušeči vijci u bojama, sa zaštitnim gumicama,
– nitne u bojama,
– magnetni nastavci za uvrtanje samobušečih vijaka,
– silikoni, brtvila i ljepila,
– boja za popravke oštećenja,
– čavli (crni, pocinčani, bakreni),
– iver vijci i drugi slični materijali